PRACOWNIE KOMPUTEROWE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

Zespół Szkół Samorządowych w Janowie, w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich oraz Gimnazjum przystąpił do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa uczestniczyła w dwóch projektach. Pierwszy projekt „Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego został zrealizowany 13. 12. 2005 roku. Wartość przyznanego wsparcia przekazanej pracowni komputerowej wyniosła 38.737.00 złotych. Pracownia komputerowa wyposażona została w 10 stanowisk przeznaczonych dla uczniów oraz komputer-serwer, skaner, drukarkę laserową i komputer przenośny. Sprzęt posiada nośniki z oprogramowaniem oraz zabezpieczenia przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane „Opiekun ucznia w Internecie".

                                

Drugi projekt „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych" również współfinansowany z EFS zakończył się powodzeniem 08. 09. 2006 roku. Wartość tej pracowni wyniosła 14.847,18 złotych.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajduje się w bibliotece szkolnej. Tworzy je 4 stanowiska pracy dla czytelnika i wielofunkcyjne urządzenie sieciowe. Z racji swego przeznaczenia komputery zostały wyposażone w oprogramowania edukacyjne, takie jak: encyklopedie, atlas świata, słowniki PWN. Posiadaj ą również oprogramowanie zabezpieczające - Cenzor EDU.

   

Również w Gimnazjum w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23.06 2008 roku została przekazana do użytku pracownia komputerowa w Gimnazjum. Wartość przyznanego wsparcia wyniosła 40610,92 złotych. W pracowni znalazło się 10 nowoczesnych stacji roboczych dla uczniów, sieciowa drukarka laserowa, komputer przenośny, głośniki oraz wideoprojektor. Komputery posiadają nowoczesne oprogramowanie – Windows Vista, Microsoft Office 2007.

                                                                                                                   

Warunkiem, który musiała spełnić szkoła otrzymująca sprzęt do pracowni komputerowych, było właściwe przeszkolenie i przygotowanie nauczycieli oraz odpowiednie przygotowanie pomieszczeń. Tą część projektów sfinansował Urząd Gminy w Janowie.

Przygotowanie kadry pedagogicznej ma decydujący wpływ na edukację informatyczną uczniów, prawidłowe wykorzystanie pracowni w procesie edukacyjnym młodzieży, wykorzystanie otrzymanego sprzętu w nauczaniu różnych przedmiotów oraz w usprawnianiu zarządzania szkołą. W związku z realizowanymi projektami Organ Prowadzący sfinansował szkolenia łącznie dla 10 nauczycieli.

Dzięki realizacji wyżej wymienionych projektów stała się możliwa realizacja zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów, przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji, wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji, stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów.

Dostęp do szerokopasmowego Internetu pozwala na doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i ucznia, poszerzania umiejętności a tym samym doskonalenie procesu nauczania. Przy użyciu technologii komputerowej tworzona jest szkolna gazetka „DETEKTYW".

Projekty realizowane przez Europejski Fundusz Społeczny to projekty wychodzące naprzeciw potrzebom szkoły. Posiadając dwie pracownie komputerowe oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej możemy rozwijać zainteresowania uczniów zapewniając szeroki dostęp do wiedzy.